سردار شهید محمد اسلامی نسب

دلنوشته ها و اشعار جالب

سردار شهید محمد اسلامی نسب

دلنوشته ها و اشعار جالب

سردار شهید محمد اسلامی نسب

1- شهادت آنچنان شیرین و لذت بخش است که با هیچ کدام،از وعده های دینوی او را مقیاسی نیست. شهادتی که دشمن با هیچ سلاحی علیه او نمی تواند به مبارزه در آید و همه تیغ های دشمن در مقابلش کند و بی اثر است.2 - من هر وقت نام مبارک بی بی فاطمه الزهرا (س)را به زبان میارم نا خودآگاه از خود بی خود میشوم و مطمئن هستم که ایشان ما را شر منده نمیکنه

پیوندهای روزانه

واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا

پنجشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۰۱:۰۹ ب.ظ


ملت ایران! بانوان محترم! بردادران محترم! به داد اسلام برسید اسلام امروز امانت است در دست شما، خیانت نکنید به این امانت.

روحانی! دانشگاهی! بازرگان! دهقان! کارگر! شهری! دهاتی! عشایر! اسلام امروز در خطر است، نه ما. خطر برای ما بود اشکال نبود. اسلام را دریابید، کارهای خلاف ما اسلام را بد جلوه می دهد، اسلام را دفن می کند که تا آخر به آن توجه نشود.واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا


بسم الله الرحمن الرحیم


من باید به یک واقعیتی ملت ایران را تذکر دهم واقعیتی که شاید باز هم تذکر داده باشم لکن اهمیت موضوع موجب می شود که من باز به ملت ایران تذکر دهم.


کوشش های زیادی در ظرف قریب 20 سال شد تا گروه های مختلف ملت را به هم پیوست، کوشش هایی شد تا آنکه تبلیغات اجنبی ها، آنهائی که می خواستند ما را غارت کنند و عقب نگه دارند خنثی شد. کوشش ها شد تا گروه های مختلف ملت را به هم پیوست، جوانان دانشگاهی را با جوانان روحانی پیوند داد، کارمندان دولت را با بازاری و روحانی و دانشگاهی به هم پیوست. این قشرها، قشرهای مختلف از کارگر تا دهقان تا کشاورز، بازاری، روحانی، دانشگاهی، تمام قشرها به هم پیوستند و به هم جوش خوردند. زحمت های زیاد، کوشش فراوانی شد تا این متفرقات مجتمع شدند تا این قطره ها دریا شدند، تا این قطره جدای از هم به یک شکل سیل بنیان کن در آمدند و بنیان ظلم و جور و دست های اجنبی را از بیخ و بن کندند و قطع کردند و شما ملت بزرگ ایران، از شهرستانی ها گرفته تا دهات و قصبات، بانوان محترم و برادران عزیز، بدون توجه به گرفتاری های خودتان همصدا با هم این سد بزرگ انسانیت را شکستید.


من می ترسم که در این نیمه راه زحمت هایی که تاکنون کشیده شده است، به واسطه نادانی یک عده و غرض ورزی عده دیگر از بین برود و خون جوانان ما هدر رود. شما می بینید که در ظرف دو ماه، سه ماه که از پیروزی شما گذشته است و همه دیدید در پناه وحدت کلمه و در پناه قدرت اسلام این پیروزی را تحصیل کردید و رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود، در ظرف یکی دو ماه قریب صد گروه با اسم های مختلف اظهار وجود کردند یعنی آن انسجامی که ملت به هم پیدا کرد و آن وحدتی که ملت پیدا کرد و اجانب احساس کردند که با وحدت کلمه ملت و با قدرت ایمان هیچ قدرتی نمی تواند مقابله کند با این قدرت، در صدد بر آمدند این قدرت را تضعیف کنند، هم قدرت اسلامی را و هم وحدت کلمه را. زحمت های چندین ساله ای که برای انسجام گروه های مختلف و برای وحدت کلمه بود، اجانب درصدد بر آمدند که به هدر بدهند این زحمت ها را و با دستهای ناپاک خودشان و با بی توجهی به بسیاری از اشخاصی که ادعای همه چیز می کنند، این زحمت ها نزدیک است به هدر برود. ما گروه های مختلف را مجتمع کردیم و این سد را شکستیم و الان گروه های مختلف حدود صد گروه تاکنون اظهار وجود کرده اند و این اظهار وجود منتهی به معدومیت همه خواهد شد.


ای احزاب مختلفه!ای گروه های مختلف !اگر شما برای کشور خودتان دلسوز هستید و برای ملت خودتان دلسوز هستید،باید بدانید که این ایجاد گروه های مختلف برای ملت سم قاتل است و کشور شما را باز به حال اول خدای نخواسته بر می گرداند.ای اشخاصی که داد از ملیت می زنید، داد از دوستی با ملت می زنید، داد از دوستی با مستضعفین می زنید، این اظهار وجودها، این گروه گروه کردن ملت موجب این می شود که ملت شما باز به حالت اول برگردد. شما دارید رمز پیروزی ملت را از دست می دهید. شماها که حسن نیت دارید در تحت تأثیر شیاطینی که سوء نیت دارند واقع شده اید. خدای تبارک و تعالی می فرماید « واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا » امر به اجتماع و نهی از تفرق. شماها اجتماع مسلمین را به هم می زنید و موجب تفرقه می شوید.
هواهای نفس را کنار بگذارید، با ملت در یک مسیر بروید. این ملت جوانهای خودش را از دست داد، این دانشگاه زحمت کشید، این مدرسه ها زحمت کشیدند، این مدرسه فیضیه کشته داد، قرآن ها را در این مدرسه فیضیه بی احترامی کردند ،بلکه گفته بود آتش زدند. ما زحمت کشیدیم و روحانیون را با دانشگاه آشتی دادیم و تبلیغات سوء اجانب را خنثی کردیم و شما در این وقت، در وقتی که ما احتیاجمان به وحدت بیشتر است موجب تفرق دارید می شوید. این خدمت به خلق است؟! این خدمت به کشور است؟! این گروه گروه شدن خدمت به انسانیت است؟! خدمت به مستضعفین است؟! یک قدری تأمل کنید و یک قدری در کارهایتان تجدید نظر کنید.


گروه گروه می شوید و هر گروهی مخالف گروه دیگر. اگر همه در یک مسیر می رفتید، باز مضایقه نبود که گروه هایی همه در مسیر واحد لکن دست های خبیث اجانب در کار است که شما را ندانسته گروه گروه کند و مخالف با هم. آنهایی که می خواهند ما را بچاپند و ذخائر ما را ببرند و ما را به اسارت بکشند، مشاهده عینی کردند که دو چیز برای ما پیروزی آورده است و به این دو چیز حمله کردند: یکی ایمان، اسلام، یکی وحدت کلمه. با دست عمال خودشان، این رمز پیروزی که دارای دو جهت بود به هر دو حمله کردند و در سطح وسیعی در ایران مشغول تفرقه افکندن شدند، تفرقه در همه اطراف ایران، احزاب مختلفه، گروه های مختلفه، جبهه های مختلفه و مع الاسف همه با هم مخالف. این وحدت کلمه را دارند از ما می گیرند.

قدرت ایمان بود که شما را به این پیروزی رساند و آنها مشاهده عینی کردند که ایمان منشاء شکست آنها شده است این را هم دارند در آن خدشه می کنند. آنهایی که با اسلام مخالفند، امروز اگر چنانچه عقل دارند مخالفت نکنند که اسلام پیروز می کند آنها را.

آنها که نوکر اجنبی هستند حسابشان معلوم است. این یک نگرانی است برای من که زحمت های چندین ساله اشخاصی که دنبال این بودند بین قشرهای مختلف آشتی بیندازند و تبلیغات باطل اجانب را خنثی کنند و بحمدالله کردند و پیروز شدند، این اجتماع به هم بخورد و تفرقه حاصل شود.


یک نگرانی دیگری که ما داریم این است که دوست هائی که نادان هستند توجه به مسائل ندارند موجب این بشوند که اسلام را طور دیگری نشان بدهند. ما امروز رژیم جمهوری اسلامی داریم. ما امروز تمام قشرهایمان مدعی هستند که جمهوری اسلامی هستیم، که رژیم ما جمهوری اسلامی است، دادگاه های ما دادگاه های اسلامی است، کمیته های ما کمیته های اسلامی است، پاسدارهای ما پاسدار اسلامی است، ارتش ما، ژاندارمری ما، شهربانی ما، قوای انتظامی ما اسلامی است، دولت ما اسلامی، ادارات ما اسلامی ما همچو ادعا داریم. من خوف آن دارم که به واسطه کارهایی که از قشرهایی که غرض ندارند لکن نادان هستند کارهائی صورت بگیرد که مکتب ما را آلوده کند و بد معرفی کند، ما شکست بخوریم در مکتب،اسلام دفن بشود.


اگر کمیته ها، چه آنهایی که در آنها بعضی معممین هست و چه آنهائی که نیست اگر خدای نخواسته بر خلاف موازین اسلامی عمل کنند، مکتب ما را شکست می دهند و این مسؤولیت بزرگی است برای معممین.


اگر خدای نخواسته در شهرستان ها، در جاهایی که علما و روحانیون هستند یک اختلاف نظری باشد که منتهی به اختلاف ظاهر بشود، مکتب ما خدشه دار می شود و این مسئولیت بزرگی است متوجه به روحانیون.


اگر دادگاه های ما بر خلاف موازین اسلامی، بر خلاف عدالت رفتار کنند مکتب ما خدشه دار می شود.


اگر پاسدارهای ما که پاسدار جمهوری اسلامی هستند، پاسدار انقلاب اسلامی هستند کاری بکنند که بر خلاف موازین پاسداری باشد، مکتب ما خدشه دار می شود و این مسؤولیت بزرگی است. ما اگر در رژیم سابق شکست می خوردیم و کشته می شدیم لکن مکتب ما محفوظ بود غم نداشتیم، نگرانی نداشتیم.

ما اگر در رژیم سابق بعضی کارهای خلاف فرض کنید می کردیم به مکتبمان مربوط نبود، امروز اگر کار خلاف بکنیم مکتب شکست می خورد. مصیبت آن است که مکتب شکست بخورد سیدالشهدا (ع) شهید شد با همه اصحاب و عشیره لکن مکتب جلو رفت، شهادت او مکتب را جلو برد. ما هم اگر در آن رژیم شهید می شدیم و شما هم اگر شهید می شدید، مکتب جلو می رفت لکن با اعمال ما، با کردار ما، با گفتار ما، با قلم های ما، با قدم های ما اگر امروز کارهای خلاف واقع بشود، مکتب متزلزل می شود. مصیبت بزرگ این است که مکتب از دست برود، مکتبی که انبیا برای آن کشته شده اند، مکتبی که اولیا برای آن کشته شده اند.


ملت ایران! بانوان محترم! بردادران محترم! به داد اسلام برسید اسلام امروز امانت است در دست شما، خیانت نکنید به این امانت. روحانی! دانشگاهی! بازرگان! دهقان! کارگر! شهری! دهاتی! عشایر! اسلام امروز در خطر است، نه ما. خطر برای ما بود اشکال نبود. اسلام را دریابید، کارهای خلاف ما اسلام را بد جلوه می دهد، اسلام را دفن می کند که تا آخر به آن توجه نشود. قلم ناپاک، چشم های ناپاک در صددند که از شما خرده گیری کنند و مکتب شما را بد جلوه دهند و بگویند این هم جمهوری اسلامی، چنانچه در کارخانه ها می روند و می گویند، چنانچه قلم های خائن می نویسد. ما امروز از دوستان می ترسیم، دیروز از دشمن ها می رسیدیم. آن ترس خیلی زیاد نبود، اشکالی نبود. امروز از دوست ها می ترسیم که این دوست های بی توجه به عمق مسائل، بی توجه به موقعیتی که الان ما در آن واقع هستیم کاری بکنند که مکتب ما در دنیا مکتب فاسد قلمداد شود، مکتب عقب مانده قلمداد شود.


این است که ما را رنج می دهد، این است که ما را نگران کرده. امروز بر همه ما، بر همه ملت، بر بانوان، بر برادران، بر علما، بر دانشگاهی ها، بر وکلا، بر وزرا، بر همه قشرهای ملت است که احتراز کنند از اختلاف و احتراز کنند از کارهائی که مخالف با نهضت اسلامی است، مخالف با جمهوری اسلامی است.

دست از اختلافات بردارید، در یک امور جزئی با هم اختلاف نکنید، امروز روز اختلاف نیست. دست از هواهای نفسانی بردارید، برای ریاست کمیته و پاسداری و اینها خدای ناخواسته خلاف نکنید. امروز روز هوای نفس نیست. امروز روزی است که سرنوشت شما، سرنوشت اسلام، سرنوشت قرآن باید معلوم شود. با هم برادر باشید. دانشگاهی ها با ما برادرند، ما خدمتگزار آنها هستیم.


برادران دانشگاهی! توجه کنید که شما را جدا نکنند از روحانیون. برادران روحانی! توجه کنید که شما را جدا نکنند از دانشگاهی ها.

همین چند روز در اصفهان، در مشهد، در تهران اساس یک خلاف را دارند طرح ریزی می کنند که دانشگاه را از روحانی جدا کنند. بعضی منبرهای نادان و بعضی دانشگاهی های نادان می خواهند این دو قشر را از هم جدا کنند، طرحش را ریخته اند در یک موقعی که موقع طرح قانون اساسی است، در یک موقعی که موقع نتیجه گیری است، در یک موقعی که نزدیک به ماه مبارک رمضان است و اجتماعات شما برای آنهائی که می خواهند ایران را از بین ببرند خطر دارد.

ماه مبارک، ماه اجتماع است، ماه وحدت است، ماه خداست. در یک همچو موقعی قبل از ماه رمضان و موقع نتیجه گیری از این خون ها، از این زحمت ها، از این رنج ها طرح یک اختلاف بزرگ بین روحانیون و دانشگاهی ریخته شد، یکی جزوه می دهد لعن می کند یک کسی را، یکی جزوه می دهد تعریف می کند از کسی. هر دو خلاف است. هر دو امروز غلط است.


دست بردارید از نادانی، شما را تحریک نکنند آنهائی که با اسلام دشمن هستند. خیانت به اسلام نکنید. این تفرقه امروز خیانت به اسلام است با هر اسمی که باشد.

امروز سر ولایت امیرالمؤمنین (ع) اختلاف کردن خیانت به اسلام است. امروز این حرف ها را طرح نکنید همه توجه به این معنا داشته باشید که این سرنوشتی که بناست برای ایران تحقق پیدا کند خوب باشد. با اعمال شما مبادا اسلام فراموش بشود، با اعمال شما مبادا اسلام دفن بشود. اگر دلسوز به اسلام هستید دست از تفرق بردارید، اگر دلسوز به ملت هستید دست از تفرق بردارید، اگر دلسوز به کشورتان هستید دست از این تفرقات بردارید.


این طرح شیطانی که در اصفهان ظهور کرده و در مشهد و در تهران هم، این طرح شیطانی را خنثی کنید. سر یک نفر آدم که آیا کافر است یا مسلم، تو سر هم نزنید، توجه به مسائل کنید، شما را می خواهند به جان هم بریزند و آنها نتیجه بگیرند.


خداوند انشاءالله ما را از غفلت بیدار کند. خداوند انشاءالله اجتماع ما را حفظ کند. خداوند انشاءالله تفرقه اندازها را هدایت کند.

خداوند انشاءالله اسلام را پیروز کند.


والسلام علیکم و رحمة الله و برکاتهصحیفه نور جلد 8نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی